Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Правна кантора ,,Хаджийски" предоставя на своите клиенти юридически консултации и осъществява процесуално представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица .

Eкипът на Правна Кантора ,,Хаджийски‘‘ полага усилия в максимална степен да защити правата и законните интереси на физически и юридически лица, залагайки на индивидуален подход при всеки конкретен случай.

Правна кантора ,,Хаджийски" е основана от адвокат Константин Хаджийски в град Пазарджик през лятото на 1998 г., когато след дългогодишната си практика като следовател в Национална следствена служба, а по-късно като директор на Окръжна Следствена Служба -гр.Пазарджик, започва да упражнява свободна адвокатска професия.

От момента на създаването си и до днес правна кантора ,,Хаджийски'' действа с утвърден имидж и богат юридически опит в разрешаването на сложни житейски и правни казуси. Екипът на кантората в максимална степен защитава правата и законните интереси на своите доверители и подзащитници.

Към настоящия момент правна кантора ,,Хаджийски‘‘ разполага с офис за среща и контакт в град София и град Пазарджик.

Тя предоставя на своите клиенти:

- устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
- изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
- представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.