Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Вещно право:

- устни и писменни консултации, изготвяне на становища по вещноправни въпроси;
- изготвяне на всякакви книжа-пълномощни, договори /договор за аренда, договор за наем, пренаемане на недвижими имоти и др.
- учредяване на ограничени вещни права / анекси към договори, вкл. искови молби и декларации;
- представителство на доверители пред всички съдебни и административни органи в страната;
- осъществяване на връзка с нотариус и консултации в областта на нотариалното производство;