Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Търговско право

- изготвяне на договори , анекси , споразумения, пълномощни, запис на заповеди и други менителнични ефекти ;
- правни съвети и консултации в сферата на органното представителство на капиталовите търговски дружества;
- консултиране по въпроси свързани с прехвърляне на дружествени дялове, акции, увеличаване и намаляване на капитал и свикване на Общосъбрание;
- съдействие при учердяване на търговски дружества;
- електронно регистриране на фирми, вписвания и заличаване на обстоятелства в Търговския регистър;