Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Трудово право:

- устни и писмени консултации и изготвяне на становища по въпроси на трудовото законодателсвто;
- изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с разрешаване на трудовоправни казуси;
- изготвяне на трудови договори, искови молби;
- представителство на доверителите и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.
- правни съвети при незаконносъобразно уволнение на работници и служители;