Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Семейно и наследствено право:

- устни и писмени консултации и становища по въпроси на семейното и наследственото право;
- изготвяне на всякакви книжа – молби за развод , споразумения,декларации , жалби и други, свързани с уреждане на имуществени отношения между съпрузите, както и свързани с упражняване на родителски права;
- представителство пред органите на съдебната власт, административни органи и обществени организации;
- воденене на дела за издръжка, процесулано представителство пред съда;
извънсъдебно уреждане на семейноправни спорове;