Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Облигационно право:

- изготвяне на договори, анекси и споразумения;
- изготвяне на пълномощни, покани за доброволно изпълнение, разписки и книжа;
- процесулано представителство на доверителите и защита на техните правата и законните интереси пред органите на съдебната власт, админситративните органи, физически и юридически лица