Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Изпълнително производство:

- правни консултаци в областта на изпълнителния процес;
- образуване на изпълнително производство и водене дела от името на взискатели;
- осъществяване на контакт със съдебни изпълнители;
- изготвяне на заявления за издаване на Заповед за изпълнение;
- обжалване действия на съдия изпълнител;