Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Гражданско право:

- предоставяне на правни съвети в областта на гражданското право;
- изготвяне на договори , анекси , споразумения и всякакви други книжа;
- извънсъдебно разрешаване на правни спорове;
- процесуално представителство пред административни и съдебни органи на страната при наличие на гражданскоправни спорове;