Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Административно право и процес:

- предоставяне на правни съвети и консултации по административни производства;
- изготвяне на жалби, тъжби и сигнали по реда на АПК;
- обжалване на наказателни постановления;
- съдействие в производството по издаване на индивидуални и общи административни актове;
- обжалване на административни актове , включително откази на адмнистрацията;
- процесуално представителство на доверителите пред административните съдилища и органи в странта;