Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Адвокатска кантора Хаджийски предоставя услуги на своите клиенти по Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и по Закона за чужденците в Република България, като съдейства при:


• Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци от органите на Министерството на вътрешните работи;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, пребивавал на законно основание пет години на територията на страната;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание български произход;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание инвестиция над 500 000 щатски долара;
• Издаване на разрешение на чужденец за продължително пребиваване в Република България;
• Издаване на разрешение за продължително пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;
• Издаване на удостоверения за консулски отдел на МВнР;
• Извършване на адресна регистрация на чужди граждани;
• Изготвяне на удостоверения и справки на чужденци, относно статута им на пребиваване;
• Издаване на удостоверение за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които също са граждани на ЕС;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз.


Клиентите на кантората заплащат таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи и удостоверителни документи отделно от адвокатското възнаграждение. С помощта на адвокатската кантора те могат да заплащат и наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) и по Закона за чужденците в Република България по сметка: