Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Константин Хаджийски Константин Хаджийски
-завършил Юридеския факултет на Софийски Университет ,,Климент Охридски‘‘;
-започва юридическата си кариера като следовател в Национална Следствена Служба-гр.София;
-Директор на Окръжна Следствена служба в гр.Пазарджик.
-член на Адвокатска Колегия - гр.Пазарджик от 1998 до момента;
Ползва немски и руски език.

Адвокат Константин Хаджийски има повече от 35-години юридически стаж. Занимава се предимно с наказателноправни казуси, като осъществява ефективно процесуално предствителство по наказателни дела. Същевременно има не по-малко опит и познания в областта на административното право и процес, трудовото право, в материята на семейното и наследственото право, както и в разрешаването на сложни гражданскоправни и търговски казуси.