Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Аделина Хаджийска Аделина Хаджийска
- завършила е Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски"
- стажант-юрист в правния отдел на дружество за изкупуване на вземания "Макроадванс" АД, гр. София - 2011г.
- юрист в нотариална кантора на нотариус Пиринка Петрова с рег.номер 157 и район на действие -гр.София - 2014г.
- младши адвокат и член на Софийската Адвокатска Колегия - от 07.01.2015г.

Предоставя правни консултации и съдействие в областта на нотариалното производство и изпълнителен процес, както и в областта на трудовото право. Съдейства в производства по Закона за защита срещу домашното насилие, Закона на закрила на детето, процесуaлно представителство по граждански дела. Интересите й са насочени предимно в областта на наказателното право и наказателния процес, защита правата на човека, както и проблемите за ,,лекарските грешки''.

Ползва немски, английски и руски език.