Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Петя Хаджийска
- юрисконсулт на търговско дружество, занимаващо се със строителна и монтажна дейност в гр.Пазарджик -2011г.
- член на Адвокатска Колегия - гр. Пазарджик от 20.12.2012 до момента.
Владее следните чужди езици : френски език, английски език и испански език;

Адвокат Петя Хаджийска специализира в областта на наказателното право и наказателния процес. В същото време тя предоставя правни съвети и осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица в областта на гражданското право и процес, търговското право, облигационното право, вещното право, семейното и наследствено право.Съдейства на своите доверители и подзащитници при извънсъдебно разрешаване на правни спорове.