Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.


Услуга

Цена

1. Устен съвет и справка 40 лв.;
2. Консултация в писмен вид 60 лв.;
3. Проучване на дело с даване на мнение по него 100 лв.;

За изготвяне на книжа и договори:

4. Подготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията 200 лв.;
5. Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и за други молби80 лв.;
6. Изготвяне на документи и договори, свързани с извънсъдебни спогодби и при издаване на акт по обстоятелствена проверка на базата на цената на съответния договор или акт, както и за съставяне на писмени договори, нотариални актове за собственост, за замяна, дарение, продажба, ипотека, суперфиция и сервитути:- 80 лв.;
- при интерес до 1000 лв..;100 лв.;
- при интерес до 10 000 лв250 лв. + 1% от горницата над 1000 лв.;
- при интерес до 50 000 лв500 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
- при интерес до 100 000 лв 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
- при интерес над 100 000 лв.1200 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
Регистрация на фирми:
За учредяване и регистриране на:
- дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
едноличен търговец- 150 лв.;
акционерно дружество- 700 лв.;
жилищностроителна кооперация фондации и сдружения с нестопанска цел 400 лв;
- кооперативно сдружение- 300 лв.;
- събирателно дружество- 200 лв.;
- командитно дружество- 200 лв.
За изготвяне на промени в Търговския регистър и подготовка на документите за целта:
- вписване на промени относно дружество с ограничена отговорност- 160 лв.;
- вписване на промени относно едноличен търговец- 90 лв.;
- вписване на промени относно акционерно дружество- 350 лв.;
- вписване на промени относно жилищностроителна кооперация –150 лв.;
- вписване на промени относно фондации и сдружения с нестопанска цел- 200 лв
- вписване на промени относно кооперативно сдружение- 150 лв.;
- вписване на промени относно събирателно дружество- 100 лв.;
- вписване на промени относно командитно дружество- 100 лв.
Абонаментно обслужване:- 600 лв.
За правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец .
За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец - по договаряне.
Процесуално представителство по граждански и административни дела /цените са за производство пред една инстанция/
Защита по граждански дела:
1. Трудови дела - по договаряне
2. Развод. Прекратяване на брак –по договаряне, но не по-малко от 400 лв.
3. Развод по взаимно съгласие;- 400 лв
3. Бащинство и оспорване на бащинството - по договаряне;по договаряне, но не по-малко от 400 лв.
4. Неоценяеми искове;по договаряне, но не по-малко от 400 лв.
5. Производства и производство за обезпечение на доказателства;по договаряне, но не по-малко от 400 лв.
7. За производства по частни жалби .– 30% от минималния размер за една инстанция
Когато делата са с определен материален интерес:
1.с интерес до 1000 лв. - 150 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв.- 350 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв - 750 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв.- 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по горната методика.
Делба
1. с интерес до 1000 лв.- 180 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв. - 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв- 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв.- 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
Минималното възнаграждение по дела за делба е 400 лв.
Защита по административни дела.
- при интерес до 1000 лв.- 170 лв.;
- при интерес от 1000 до 5000 лв. - 290 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
- при интерес от 5000 до 10 000 лв.- 750 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
- при интерес над 10 000 лв.- 780 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
Минималното възнаграждение по административни дела е 160 лв.
Въззивни и касационни жалби без явяване. Изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение:
1. Трудови дела- 160 лв.
2. Прекратяване на брак - 530 лв.;
3. Развод по взаимно съгласие- 320 лв.;
3. Бащинство и оспорване на бащинството- 250 лв.;
4. Неоценяеми искове- 220 лв.;
5. Производства и производство за обезпечение на доказателства- 230 лв.;
Когато делата са с определен материален интерес:
1. с интерес до 1000 лв. - 160 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв.- 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв- 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв.- 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
Делба
1. с интерес до 1000 лв. - 160 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв.- 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв- 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв.- 3 %
Защита по административни дела.
- при интерес до 1000 лв - 250 лв.;
- при интерес от 1000 до 5000 лв- 320 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
- при интерес от 5000 до 10 000 лв.- 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
- при интерес над 10 000 лв.- 780 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
Защита по изпълнителни дела:
1. При образуване на изпълнително дело - 250 лв.;
2. При водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – по договаряне;- 250 лв.;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот– по договаряне
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 100 лв.
Защита по административнонаказателни и наказателни дела за една инстанция
Наказателни дела:
- За проучване на дело без участие в наказателното производство- 130 лв.
- За защита на гражданския ищец или гражданския ответник- 220 лв.
- За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело- 150 лв.
Административнонаказателни дела- 170 лв.
В случай, че административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя върху стойността на санкцията или обезщетението:
1. При санкция или обезщетение до 1000 лв.- 120 лв.;
2. При санкция или обезщетение 1000 до 5000 лв.- 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. При санкция или обезщетение от 5000 до 10 000 лв.- 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. При санкция или обезщетение над 10 000 лв.- 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.